Unsere Vision –

De fem viktigaste frågorna om diagnosen

Lungcancer härstammar vanligen från degenererade celler i slemhinnorna som täcker de nedre luftvägarnas inre ytor (= bronker). I princip finns det två huvudformer av lungcancer, vilka skiljer sig åt ifråga om aggressivitet och prognos (möjlig sjukdomsutveckling):

Småcellig lungcancer (Small Cell Lung Cancer, SCLC)

Den småcelliga formen av lungcancer växer snabbt och står för cirka 15 procent av alla lungcancerfall. Denna form förkortas även SCLC, efter dess engelska namn (“Small Cell Lung Cancer”).

Icke-småcellig lungcancer (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC)

Den icke-småcelliga formen av lungcancer är vanligast och står för ungefär 85 procent av alla fall. Denna form är förkortas som NSCLC efter dess engelska namn (“Non-Small Cell Lung Cancer”). Beroende på de celler som cancern härstammar från i lungorna uppdelas de icke-småcelliga lungtumörerna ytterligare i skivepitelcancer och icke-skivepitelcancer, vilka även innefattar adenokarcinom och storcellig lungcancer.

Uppskattningsvis 60 procent av de lungcancerfall som inte är småcelliga är adenokarcinom, vilka generellt bildas i de yttre lungregionerna. Denna typ av lungcancer tenderar att växa relativt långsamt jämfört med de andra formerna av lungcancer. Detta är den vanligaste formen av lungcancer hos icke-rökare.

25 procent av de lungcancerfall som inte är småcelliga är skivepitelcancer. Skivepitelcancer är maligna tumörer som härstammar från specifika hud- eller slemhinneceller som bildar det så kallade skivepitelet. Lungtumörer från skivepitelceller bildas vanligen i de centrala lungregionerna och är vanligt förekommande hos rökare.

Cirka 5 procent av lungcancertyperna finns inom den storcelliga cancergruppen. Denna form kan härstamma från någon del av lungorna och uppenbaras genom en snabb tillväxt och tidig utveckling av metastaser i andra organ.1

Lungenkrebsarten

Fastställandet av tumörstadie hjälper till att bedöma spridningen så exakt som möjligt och ger viktig information för planering av ytterligare behandling:

 • T = Tumör: Storlek och omfattning av tumören i lungorna
 • T1: Tumör ≤ 3 cm
 • T2: Tumör > 3 upp till 7 cm
 • T3: Tumör > 7 cm eller tumör som växer direkt in i omgivande vävnader (t ex bröstkorgsväggen, diafragma)
 • T4: Tumören fortsätter växa förbi lungornas begränsningar in i omgivande vävnader (t ex hjärtat, luftstrupen eller matstrupen)
 • N = lymfkörtlar: Antal och placering för drabbade lymfkörtlar
 • N0: Inga lymfkörtelmetastaser
 • N1: Metastaser i angränsande lymfkörtlar på samma sida
 • N2: Metastaser i mer avlägsna lymfkörtlar på samma sida
 • N3: Metastaser i lymfkörtlarna för den andra lungloben
 • M = Metastaser: Frånvaro eller närvaro av metastaser (fjärrmetastaser) i andra organ
 • M0: Inga metastaser hittades
 • M1: Cancerrelaterad vätskeansamling (effusion) i lungsäck eller hjärtsäck eller tumörskador i andra lungloben (M1a) eller fjärrmetastaser (M1b)

Om lungcancer diagnostiseras i de tidiga stadierna I och II, som en individuell tumör utan spridning, är prognosen god. Kirurgi erbjuder då den bästa chansen till fullständigt botemedel. Målet är att avlägsna tumören helt genom operation. Fullständigt botande är dock inte möjligt om lungcancern upptäcks efter att den har spridit sig (avancerade stadier III och IV).2

Tumorstadien bei Lungenkrebs

När diagnosen lungcancer har bekräftats bör läkare och patienten gå igenom resultaten av testerna och undersökningarna samt ha en fördjupad diskussion om de individuella behandlingsalternativen.

Behandlingen av lungcancer beror på sjukdomsstadiet. Målet med behandlingen är i första hand att bota patienten, men om det inte är möjligt syftar behandlingen till att förhindra ytterligare tumörtillväxt och ge bästa möjliga livskvalitet.

Operation

Operationens mål är att genom kirurgi avlägsna tumören och eventuella metastaser.2

Strålbehandling

Vid strålbehandling förstörs cancerceller genom strålning. Vid lungcancer används strålbehandling bland annat om tumören inte kan avlägsnas genom operation eller om lymfkörtlar har drabbats.2

Kemoterapi

Vid kemoterapi ges läkemedel (cytostatika) som hämmar celldelning och därmed också tillväxten av cancerceller.2

Målriktad behandling

Målriktade behandlingar avbryter de specifika signaler som tumören kräver för att kunna växa.3 Specifika förändringar (mutationer) förekommer hos cirka 15 procent av lungcancerpatienterna.4

Immunonkologisk behandling

Immunonkologiska behandlingar utnyttjar kroppens eget immunförsvar för att upptäcka och bekämpa cancersjukdom. Immunonkologiska ämnen påverkar samma signalvägar som tumörcellerna använder och förstör dem. 5

Experter inom olika områden arbetar tillsammans vid diagnos och behandling av lungcancer. Detta inbegriper bland annat specialister inom cancersjukdomar (onkologer), lungsjukdomar (lungläkare), röntgen (radiologer och nukleärmedicinska specialister), kirurgi (thoraxkirurger) samt bedömning av vävnadsprover (patologer).

Efter avslutad behandling bör varje patient få en individuell vårdplan för uppföljning. Målet med en sådan vårdplan är att:

 • Upptäcka och behandla återfall av cancersjukdomen i tid
 • Diagnosticera och behandla samtidiga sjukdomar i tid
 • Stödja patienten avseende fysiska, psykiska och sociala problem

Frekvens och omfattning av dessa uppföljande undersökningar ska anpassas efter sjukdomens allvarlighetsgrad (till exempel storlek och typ av behandlad tumör).

Rehabilitering bör övervägas i syfte att stödja återhämtning efter större operation eller ansträngande behandling. Avdelningen på sjukhuset där operationen eller läkemedelsbehandlingen utfördes/utförs kan hjälpa till med ansökan om rehabilitering.

Referenser

 1. Årsrapport från Nationella lungcancerregistret (NLCR) 2015 (Figur 28, s.32). Länk: http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/kvalitetsregister/rapporter/
 2. Lungcancer Nationellt Vårdprogram 2015. Länk: http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/vardprogram/
 3. Cancerfondsrapporten 2017. Länk: http://res.cloudinary.com/cancerfonden/image/upload/v1491294472/documents/cancerfondsrapporten-2017.pdf
 4. Reck M, Heigener DF, Mok, T. et al. Management of non-small-cell lung cancer: recent developments. Lancet 2013, 382:709–19.
 5. Horizont nr. 4, 2015 december, Nu kommer nya behandlingar Länk:https://www.bms.se/horizont/Lungcancer/

Information om lungcancer

Detaljerad information om lungcancer finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden, Cancerfonden och Lungcancerföreningen.

Tala med en psykolog

Samtal med en psykolog kan vara ett viktigt stöd för cancerpatienter och kan ges i varje fas av sjukdomen. Läs mer på 1177 Vårdguiden